Smaller Default Larger

Монументально-скульптурний ансамбль «Царя Христа» в Малоберезнянському монастирі

 

В Малоберезнянському монастирі створено і посвячено монументально-скульптурний ансамбль, центром якого є стела «Царя Христа».

Цей комплекс збудовано

на честь і славу Господа й Бога нашого Царя Христа
в подяку за відродження Монастиря Отців Василіян у Малому Березному
в 30-ту річницю виходу з підпілля греко-католицької церкви в Україні

посвячено в Неділю Царя Христа
дня 25 жовтня 2020 року Божого

 

  • ОПИС:

Монументально-скульптурний ансамбль «Царя Христа» розташований на Чернечій горі Монастиря Св. Миколая Отців Василіян у селі Малий Березний.

Монумент гармонійно пов`язаний з архітектурним середовищем чернечої обителі й вирізняється своєю особливою архітектурною ідеєю серед місцевих краєвидів.

Домінуючою скульптурою ансамблю є статуя Христа, що височіє над усім комплексом. Скульптура розміром 2 м. 60 см. розташована на висоті 11 м. і стоїть на колоні, що виконана в стилізованому доричному ордері. Постать Христа є змодельована пластичними засобами класичної скульптури. Відлита в білому бетоні з мармуровою крихтою. Одяг Христа оздоблено сусальним золотом. Корона, скіпетр та держава виконано в бронзі технікою чеканки та фрезерування.

 

 

Колона опирається на архітектурний елемент з класичними карнизами та портиком, на фронтонах якого – рельєфні розетки християнської символіки: «Риба і хліб», «Корабель», «Агнець». Центральною розеткою є герб Василіянського Чину.

Риба та хліб – символи, що зустрічаються найчастіше в найдавніших римських катакомбах і означають Самого Христа, а також – Таїнство Євхаристії.

Корабель – це символ першої апостольської громади, яка згодом стала Церквою, великим кораблем – місцем спасіння й порятунку людини.

Агнець – символ покути, смирення, лагідності й слухняності Христа. Пророкуючи про покутну жертву Христа, Йоанн Хреститель біля Йордану вимовив, вказуючи на Ісуса: «Ось Агнець Божий, що бере на Себе гріхи світу» ( Ів. 1,29).

Герб Василіянського Чину Св. Йосафата складається з обрамленого дугою вогняного стовпа, що символізує полум’я любові, як постійний дороговказ для монаха-василіянина в служінні Богові й ближнім; вогняний стовп також є символом Св. Василія Великого; над ним зображено сонце – символ самого Спасителя-Життєдавця; в сонці вміщена монограма Ісуса Христа, над якою є хрест, як знак слідування за Ним. Увесь герб оточує вінок із двох галузок: дубової й лаврової. Дубова галузка символізує постійність і міць у духовному рості й працях, а лаврова – есхатологічну, вічну нагороду для переможців.

Основна частина монументу оздоблена карнизами, пілястрами в стилізованому класичному ордері. З чотирьох сторін розміщено сюжетні рельєфи. На фасаді – рельєф «Зіслання Святого Духа», з боків – «Вознесіння», «Воскресіння» та «Різдво Христове».

Зіслання Святого Духа в Малоберезнянській обителі є найбільшим відпустовим святом. У 1806 році мукачівський єпископ Андрей Бачинський проголосив Малоберезнянський монастир відпустовим місцем. Монастирська церква силою «бреве» папи Пія VII у це свято наділена повним вічним відпустом.

Свята Різдва, Воскресіння і Вознесіння – одні з найбільших християнських свят, які представляють ключові моменти історії спасіння людини, що її довершив Господь наш Ісус Христос.

Нижню частину монумента оздоблено карнизами та картушами ліпнини. По чотирьох кутах основи монумента стоять скульптурні статуї Свв. Отців Церкви: Св. Василій Великий, Св. Миколай, Св. свящмуч. Йосафат, св. Іван Золотоустий.

Св. Василій Великий (330-379 рр.) – архиєпископ Кесарії Каппадокійської, церковний письменник і богослов, засновник спільного монашого життя та Патріярх Василіянського Чину.

Св. Миколай Чудотворець (270-345 рр.) – архиєпископ Мир Лікійських, покровитель Провінції Св. Миколая та Малоберезнянського монастиря Чину Св. Василія Великого.

Св. Священномученик Йосафат Кунцевич, ЧСВВ (1580-1623) – архиєпископ Полоцький. Разом із Св. Василієм є провідною постаттю Василіянського Чину, яка дала поштовх оновленню чернечого життя.

Св. Іван Золотоустий (347-407 рр.) – архиєпископ Константинополя, визначний проповідник з титулом «Золотоустий», релігійний полеміст і «Вселенський Учитель».

Скульптури розміром 1 м. 97 см. встановлені на класичні тумби, які оздоблені тягами та ліпниною.

Весь монумент виконано в білому бетоні з мармуровою крихтою технікою лиття. Монументально-скульптурний ансамбль доповнює балюстрада з вазами та ліхтарями, що підкреслює загальну стилістику монумента.

 

 

 

Цей монументально-скульптурний комплекс збудовано

на честь і славу Господа й Бога нашого Царя Христа

в подяку за відродження Монастиря Отців Василіян у Малому Березному

в 30-ту річницю виходу з підпілля греко-католицької церкви в Україні

 

посвячення – в Неділю Царя Христа

дня 25 жовтня 2020 року Божого

 

Свято Христа Царя – одне з католицьких свят, яке було встановлене Папою Римським Пієм XI 11 грудня 1925 року. Свято полягає в шануванні Христа, як Царя Всесвіту.

Метою встановлення свята було підкреслити нерозривний зв’язок між Христом і Церквою на тлі наступу атеїзму, що ширився у Європі на початку ХХ ст. Датою святкування цього празника є остання неділя жовтня.

 

Монументальний комплекс було виконано завдяки фундаторам і доброчинцям родини Цибика Андрія з Малого Березного. Автори проекту та виконавці робіт: Волосянський Йосип, Волосянська Ольга, Мостовий Ростислав.

 

*******

 

The monumental and sculptural ensemble "King of Christ" is located on the Monk's Hill of the Basilian Fathers St. Nicholas Monastery in the village of Maly Berezny.

The monument is harmoniously connected with the architectural environment of the monastery and is distinguished by its special architectural idea among the local landscapes.

The dominant sculpture of the ensemble is a statue of Christ, towering over the entire complex. The sculpture is 2 m. 60 cm tall. It is located at a height of 11 m. and stands on a column made in a stylized Doric order. The figure of Christ is modelled by plastic means of classical sculpture. It is cast in white concrete with marble crumb. Christ's clothes are decorated with gold leaf. The crown, sceptre and state are made in bronze by the technique of embossing and milling.

The column rests on an architectural element with classical cornices and a portico, on the gables of which there are relief rosettes of Christian symbols: “Fish and Bread”, “Ship”, “Lamb”. The central rosette is the coat of arms of the Basilian Order.

Fish and bread are symbols that are most common in the ancient Roman catacombs and signify Christ Himself, as well as the Sacrament of the Eucharist.

The ship is a symbol of the first apostolic community, which later became the Church, a great ship - a place of man’s salvation.

The Lamb is a symbol of penance, humility, meekness and obedience of Christ. Prophesying about the penitential sacrifice of Christ, John the Baptist near the Jordan said, pointing to Jesus: "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." ( Ів. 1,29). (John 1:29)

The coat of arms of the Basilian Order of St. Josaphat consists of an arc-framed pillar of fire, symbolizing the flame of love, as a constant guide for the Basilian monk in the service of God and neighbour; the pillar of fire is also a symbol of St. Basil the Great; above it there is the sun which is a symbol of the Saviour-Giver himself; in the sun there is a monogram of Jesus Christ, above which there is a cross as a sign of following Him. The whole coat of arms is surrounded by a wreath of two branches: oak and laurel. The oak branch symbolizes perseverance and strength in spiritual growth and work, and the laurel branch symbolizes the eschatological, eternal reward for the victors.

The main part of the monument is decorated with cornices, pilasters in a stylized classic order. Plot reliefs are placed on four sides. On the facade there is the relief of the "Descent of the Holy Spirit", on the sides there are "Ascension", "Resurrection" and "Christmas".

The Descent of the Holy Spirit feast is the biggest feast in the Maly Berezny Monastery. In 1806, Bishop of Mukachevo Andrei Bachynsky declared the Maly Berezny Monastery a place where people can get indulgence. The monastery church is endowed with plenary indulgence by the power of Pope Pius VII on this feast.

The Feasts of the Nativity, Resurrection and Ascension are some of the greatest Christian holidays, representing key moments in the history of man's salvation, completed by our Lord Jesus Christ.

The lower part of the monument is decorated with cornices and stucco cartridges. At the four corners of the monument base there are sculptural statues of St. Fathers of the Church: St. Basil the Great, St. Nicholas, Saint Josaphat, Archbishop and Martyr, St. John Chrysostom.

St. Basil the Great (330-379) - Archbishop of Caesarea Cappadocia, is a church writer and theologian, founder of the common monastic life and Patriarch of the Basilian Order.

      

St. Nicholas the Wonderworker (270-345) - Archbishop of Myra in Lycia, is a patron saint of the Province of St. Nicholas and Maly Berezny Monastery of the St. Basil the Great Order.

Saint Josaphat, Archbishop and Martyr, OSBM (1580-1623) is Archbishop of Polotsk. Together with St. Basil, he is a leading figure of the Basilian Order, which gave impetus to the renewal of monastic life.

St. John Chrysostom (347-407) - Archbishop of Constantinople, is a prominent preacher with the title "Chrysostom", a religious polemicist and "Ecumenical Teacher".

1 m. 97 cm. tall sculptures are mounted on classic pedestals, which are decorated with rods and stucco.

The whole monument is made of white concrete with marble crumb casting technique. The monumental and sculptural ensemble is complemented by a balustrade with vases and lanterns, which emphasizes the general style of the monument.

                                               

This monumental and sculptural complex was built in honour and glory of God, our King Christ in gratitude for the revival of the Basilian Fathers Monastery in Maly Berezny on the 30th anniversary of the legalization of the Greek Catholic Church in Ukraine.

consecrated on the Sunday of the King of Christ

on October 25, 2020

The Feast of Christ the King is one of the Catholic holidays established by Pope Pius XI on December 11, 1925. The holiday is to honour Christ as the King of the universe.

The purpose of the holiday was to emphasize the inseparable connection between Christ and the Church against the background of the onset of atheism that spread in Europe in the early twentieth century. The date of celebration of this holiday is the last Sunday of October.

The monumental complex was built thanks to the founders and benefactors of the Tsybyk Andriy family from Maly Berezny. Authors of the project and executors of works are Volosyansky Joseph, Volosyanska Olha, Mostovy Rostyslav.

 

*******

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

Авторські права 2020 © Провінція Святого Миколая. Василіянський Чин Святого Йосафата в Україні. Усі права захищені.